Hallberg-Rassy

Hallberg-Rassy

Related Sailboats:

Model LOA First Built
HALLBERG-RASSY 342 33.86 2005
HALLBERG-RASSY 40 40.68 2002
HALLBERG-RASSY 40 MKII 40.68 2015
HALLBERG-RASSY 45 46.33 1988
HALLBERG-RASSY 48 49.18 2004
HALLBERG-RASSY 55 54.72 2012
HALLBERG-RASSY 310 30.91 2010
HALLBERG-RASSY 340 35.93 2019
HALLBERG-RASSY 40C 42.85 2020
HALLBERG-RASSY 412 41.37 2011
HALLBERG-RASSY 44 47.41 2016
HALLBERG-RASSY 48 MKII 49.18 2013
HALLBERG-RASSY 57 60.50 2019
HALLBERG-RASSY 64 65.12 2011
HALLBERG-RASSY 400 42.85 2020

.